Opiskelijajäsenten haku SEFEn toimikuntiin on auki ja päättyy 15.1.2010 klo 16.00. Hakea voivat kaikki SEFEn opiskelijajäsenet. Esityksen edustajista hallitukselle tekee opiskelijapoliittinen toimikunta ensimmäisessä kokouksessaan ja valintakriteereinä ovat mm. kokemus ylioppilaskunta- ja/tai järjestötoiminnasta ja ko. toimikunnan toiminta-alueelta sekä mahdollisuus toimia aktiivisesti toimikunnassa koko vuoden 2010 ajan. Haettavat paikat: työelämäntoimikunta, koulutuspoliittinen toimikunta, palvelutoimikunta ja yrittäjäneuvottelukunta. 

Hakemistapa: Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus, josta käy ilmi, mihin toimikuntaan olet hakemassa ja miksi sinut tulisi valita sekä liitteeksi CV. Lähetä hakemuksesi osoitteeseen tanja.haapasalo@sefe.fi ja otsikoi viestisi: ”Toimikuntahaku”. Tässä lyhyet esittelyt toimikuntien tehtävistä: 

Työelämän toimikunta (2009: Johannes Heikkilä): Työelämän toimikunnan tehtävänä on tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma päätöksenteon pohjaksi sekä mm.
– päättää liiton kannanotoista koskien työmarkkinapolitiikkaa sekä palkansaajien asemaa työelämässä säätelevää lainsäädäntöä ja sen valmistelua mm. TUPO-työryhmissä
– tehdä esitykset SEFEn hallitukselle mm. liittokokousedustajista ja liiton ehdokkaista hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi Akava ry:ssa, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ssä sekä JEA ry:ssä
– tehdä esitykset Sefen hallitukselle liiton suhtautumisesta tulopoliittisiin ratkaisuihin ja keskeisiin työelämän järjestöpoliittisiin kysymyksiin
– päättää yksittäistä työ- tai virkaehtosopimusta koskevasta hyväksymisvaltuutuksesta 

Koulutuspoliittinen toimikunta (2009: Katariina Kyckling): Koulutuspoliittisen toimikunnan tehtävänä on tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma päätöksenteon pohjaksi sekä:
– suunnitella liiton koulutuspoliittista toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, erityisesti kauppatieteellisen koulutuksen laadun kehittämistä ja koulutuspoliittisten yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteiden asettamista
– seurata yleistä koulutuspoliittista keskustelua sekä erityisesti kauppatieteellisen koulutuksen ja sen laadun kehitystä ja ottaa kantaa uudistushankkeisiin sekä kauppatieteellisen koulutuksen kehittämiseen liittyviin kysymyksiin
– tehdä esityksiä liiton koulutuspoliittisen toiminnan sekä siihen liittyvän palvelu- ja vaikuttamistoiminnan sekä siihen liittyvän viestinnän kehittämisestä
– seurata hyväksyttyjen koulutuspoliittisten erityisohjelmien toteuttamista sekävalmistella erityiset koulutuspoliittiset asiat liittohallituksen käsiteltäväksi
– antaa pyydettäessä SEFEn hallitukselle lausuntoja koulutuspolitiikkaan ja kauppatieteellisenkoulutuksen laatuun liittyvistä kysymyksistä 

Palvelutoimikunta (2009: Juho Kankaala/Aarne Töllinen): Palvelutoimikunnan tehtävänä on tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma päätöksenteon pohjaksi sekä mm:
– kehittää yhdistystoimintaan liittyvää luottamushenkilökoulutusta.
– kehittää liiton ja jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä ja työnjakoa.
– seurata toimintaympäristön muutoksia ja ekonomiuran kehitystä, ennakoidajäsenten tarpeiden muutoksia sekä tehdä esityksiä näiden pohjalta.
– tehdä esityksiä jäsenyhdistyspalvelujen kehittämisestä.
– tehdä esityksiä luottamusmiesten toimintamotivoinnin ja palveluidenkehittämisestä.
– ideoida jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä tehtävää jäsenpalveluidenmarkkinointia jäsenistölle.
– ideoida jäsenyhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä jäsenhankinnan ja – pidonparantamiseksi.
– antaa pyydettäessä SEFEn hallitukselle lausuntoja jäsen- ja järjestöpalveluihin jaekonomiuraan liittyvistä kysymyksistä. 

Yrittäjäneuvottelukunta Yrittäjäneuvottelukunnan tehtävänä on tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma päätöksenteon pohjaksi sekä mm:
– tehdä esityksiä ekonomiyrittäjille suunnattujen jäsenetujen ja palvelujen sekä ekonomiyrittäjille suunnatun markkinoinnin ja viestinnän kehittämisestä
– toimia ekonomiyrittäjien yhteistyöverkostona liiton sisällä ja määriteltyihin ulkoisiin sidosryhmiin päin
– tukea ekonomiyrittäjien verkostoitumista, vahvistaa heidän yhteishenkeään, imagoaan ja profiiliaan
– suunnitella ja kehittää yrittäjyyteen liittyviä koulutustilaisuuksia ja muita tapahtumia
– tuoda liiton tietoon ekonomiyrittäjien näkemykset liiton toimialaan liittyvissä kysymyksissä ja tehdä esityksiä liiton toiminnan ja paikallisen toiminnan kehittämisestä yrittäjyysnäkökulmasta
– vaikuttaa yrittäjyyteen liittyvään koulutus- ja tiedepolitiikkaan sekä tehdä esityksiäliiton ja yliopistojen välisen vuorovaikutuksen edistämisestä tavoitteena muun muassa kyltereiden kannustaminen yrittäjyyteen.