Korkealaatuista koulutusta, tulevaisuudentutkimusta, kansainvälisyyttä, monitieteellisyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta – näistä lähtökohdista lähdettiin kehittämään kauppakorkeakoulua uuteen suuntaan strategiapäivässä maanantaina 26.8. Paikalla oli kolmatta sataa osanottajaa, ja opiskelijoita jopa 26 henkeä. Mitä päivässä sitten puhuttiin ja ideoitiin?

 

Päivän organisoinnista oli vastuussa kauppakorkeakoulun johto strategiatyöryhmän kanssa. Osallistujina oli niin koulun henkilökuntaa kuin opiskelijoitakin. Opiskelijat olivatkin hyvin edustettuina, n. 10% kaikista osallistujista oli joko kansainvälisiä- tai suomalaisia tutkinto-opiskelijoita. Päivä oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja workshopeista saatiin paljon uusia ideoita ja ajatuksia strategian ja koko kauppakorkeakoulun kehittämistä varten.

Strategia ja Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuus tulevat rakentumaan kolmen ydinteeman ympärille, jotka tulevat näkymään kaikessa kauppakorkeakoulun toiminnassa, niin koulutuksessa kuin opetuksessa (sitaatit ovat Turun Kauppakorkeakoulun uudesta strategiasta):

Innovaatiot (innovation): Turun kauppakorkeakoulusta aletaan kehittämään innovaatioihin keskittynyttä huippubisneskoulua. Tarkoituksena on lisätä poikkitieteellistä tutkimusta ja opetusta uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Kauppakorkeakoulun vahvuus osana ison monitieteisen Turun yliopiston kokonaisuutta tulee olemaan yksi selkeimpiä vahvuusalueita, joiden hyödyntämistä tulevaisuudessa tullaan hakemaan paremmin.

“To enhance innovation through related research, education and societal interaction.”

 

Tulevaisuuden tutkimus (Future studies): Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen uudelleenliitoksen jälkeen takaisin Turun kauppakorkeakouluun, tulevaisuuden tutkimuksesta tullaan tekemään näkyvä osa koko kauppakorkeakoulua. Ennakointi mikro- ja makrotasolla liittyy yritystoimintaan ja yhteiskunnan toiminnan tarkasteluun niin oleellisena osana ja tulevaisuuden skenaarioajattelijat tulevat olemaan arvokas osaamiskeskittymä osana Turun kauppakorkeakoulua.

“To make foresight an integral part of our research and education.”


Vastuullisuus ja kestävyys (responsibility and sustainability): Liike-elämässä tänä päivänä korostetaan jatkuvasti yhä enenevässä määrin vastuullisen ja kestävyyden toimintaa. Teemat ovat nousseet vahvasti esiin viime vuosien taloustaantumassa ja maailmantalouden globaalissa kehityksessä. Myös koko Turun yliopiston strategian mukaan vastuullisuuden tulee olla toiminnan keskiössä, näin ollen myös kauppakorkeakoulun strategiassa sillä on tärkeä osa.

“To further integrate responsibility into the curriculum and research agendas.”


Nämä teemat ovat näkyneet jo tänä syksynä opiskelijoillekin, kun tulevaisuuden tutkimuksesta, innovaatioiden hallinnasta sekä kestävästä kehityksestä on tullut kustakin oma opintokokonaisuutensa opetussuunnitelmiin.

Näillä kolmella teemalla Turun kauppakorkeakoulu pyrkii erottautumaan selkeästi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ja profiloitumaan entistä selkeämmin. Tavoitteena on houkutella parhaat opiskelijat, opettajat ja tutkijat Turkuun. Näiden kolmen teeman lisäksi kansainvälisyyteen, poikkitieteellisyyteen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen aletaan panostaa huomattavasti enemmän.

Strategiapäivässä oli hienoa huomata, että juuri Turussa ollaan herätty siihen etteivät “perinteiset” kauppatieteelliset aineet ja teemat ole enää nykypäivää, vaan on aika alkaa kehittämään uutta. Maailmaa ei voi katsoa enää yhden lähestymiskulman kautta, vaan tarvitaan laajempaa ymmärrystä ja osaamista.

Jatkossa strategiapäivän satoa käsitellään pienemmässä ryhmässä, jonka on tarkoitus koota strategian toteutussuunnitelma, jonka kauppakorkeakoulun johtokunta hyväksynee vuoden lopussa. Jouluun ja ensi vuoteen mennessä Turun kauppakorkeakoululla tulee olemaan uusi strategia ja uudet tulevaisuuden suuntaviivat.

Olli Tehikari
Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja

Jarkko Louhelainen
Turun KY:n hallituksen koulutuspoliittinen vastaava

 

Graafi strategian ytimestä.