Korkeakoulun avajaiset 31.8.2009
TuKY, hallituksen puheenjohtaja Anu Lahtinen

Arvoisa rehtori, hyvät kutsuvieraat, rakkaat kylterit

"Huominen on aina tulevaisuutta." Näinkin viisaasti on lausahtanut entinen mäkihyppääjä Matti Nykänen. Koko yliopistomaailmaa myllertävät muutokset muokkaavat myös meidän korkeakouluamme. Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston yhdistyminen ei varmasti ole näistä muutoksista vähäisimpiä. Turun kauppakorkeakoulun aloitellessa viimeistä lukukauttaan itsenäisenä yliopistona sen huominen on varmasti monenkin tiedossa, mutta mitä korkeakoulullemme tapahtuu esimerkiksi kymmenen vuoden päästä, ei liene kaikkien mielessä yhtä kirkkaana. Minäkään en ole tässä asiassa muita viisaampi. Haluaisin kuitenkin kertoa teille, millaisena haluaisin nähdä Turun kauppakorkeakoulun toiminnan ja sen aseman uuden Turun yliopiston sisällä vuonna 2020.

Reilun kymmenen vuoden päästä opiskelu on entistä monipuolisempaa ja joustavat sekä vieläkin monitieteisemmät tutkintokokonaisuudet ovat jokaisen opiskelijan arkea uudessa yliopistossa. Sivuaineet toisista tiedekunnista rikastuttavat kauppatieteilijöiden koulutusta ja tuovat erilaista näkökulmaa moniin liiketaloudellisiin kysymyksiin. Tällöin syntyy entistä yksilöllisempiä tutkintoja, jotka auttavat opiskelijaa erottautumaan työmarkkinoilla valmistumisen jälkeen. Samalla myös tuplatutkintojen suorittaminen vähenee. Vilauksen tästä tulevaisuudesta voi saada jo nykyäänkin Kestävän kehityksen opintokokonaisuudesta. Opintojakso yhdistää onnistuneesti montaa eri tieteenalaa ja on kerännyt parhaimmillaan opiskelijoita jokaisesta yliopiston tiedekunnasta sekä kauppakorkeakoulusta.

Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto ovat solmineet kuluvan vuoden maaliskuussa liittymissopimuksen. Sopimuksessa määritellään muun muassa Turun kauppakorkeakoulun profiilista, rahoituksesta, hallintopalveluista ja viestinnästä. Liittymissopimus ei saa jäädä vain sanahelinäksi, vaan sen noudattaminen tulee olla osa normaalia arkea uudessa yliopistossa. Vuonna 2020 Turun kauppakorkeakoulu toimii erittäin itsenäisenä Turun yliopiston yksikkönä, jonka asema kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen alalla on vahva. Liittymissopimuksen noudattamisesta lukee yliopiston johtosäännössä ja sen henkeä ylläpidetään yhä. Sopimuksen mukaisesti yksi yliopiston rehtoreista tulee kauppakorkeakoulusta ja lisäksi korkeakoulu päättää itsenäisesti sisäisestä laitosjaostaan.

Uuden yliopiston strategialuonnoksessa vuosille 2010-2012 on hyvin otettu huomioon korkeakoulumme tarjoama liiketaloudellinen osaaminen ja se onkin nostettu yhdeksi vahvan kehitysvaiheen alueeksi. Tämä suuntaus tulee näkyä myös tätä seuraavissa strategioissa. Strategiassa painotetaan liiketalouden osaamisen yhdistämistä muihin tieteenaloihin ja varsinkin niiden aikaansaamiin innovaatioihin. Tämä ei kuitenkaan saa muodostaa korkeakoulustamme pelkkää sivuainetehdasta, joka vie resursseja perustutkintokoulutuksesta ja perustutkimuksesta. Tulevaisuudessa Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa liiketaloudellista osaamista koko yliopiston käyttöön entistä laajemmin, mikä tulisi näkyä myös korkeakoulun resurssien lisääntymisessä.

 1.1.2010 voimaantuleva yliopistolaki määrittelee raamit tulevalle yliopistolle ja puitteet sen sisäiselle päätöksenteolle. Tarkemmin nämä asiat määritellään yliopiston johtosäännössä, joka on lausuntokierroksella vielä viikon ajan. Yliopistojen autonomisuuden myötä valtaa ja vastuuta halutaan keskittää yksilöjohtajille eli tiedekuntien ja laitosten johtajille. Vuonna 2020 uuden yliopiston tiedekuntien ja laitosten johtotehtävät ovat yhtä houkuttelevia uravaihtoehtoja yliopiston henkilöstölle opetuksen ja tutkimuksen rinnalla. Johtajien rekrytoinnissa painotetaan entistä enemmän akateemisten ansioiden lisäksi aikaisempaa johtamiskokemusta sekä vastuunkantokykyä. Heidän esimies- ja johtamistaidoista pidetään huolta tasaisin väliajoin järjestettävin koulutuksin.

Vaikka valta keskittyy tulevaisuudessa yksilöjohtajille, ei se tarkoita, että kaiken kollegiaalisen päätöksenteon tulisi poistua tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun sisältä. Yliopistolla on historia demokraattisena yhteisönä, jossa kaikki yliopistoyhteisön jäsenet ovat päässeet mukaan päätöksentekoon, eikä tätä käytäntöä tulisi täysin romuttaa. Uuden yliopiston strategialuonnoksessa korostetaan yliopistoyhteisön osallistumismahdollisuuksia seuraavasti: ”Yliopisto korostaa toiminnassaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Nämä periaatteet ilmenevät yhdenvertaisena mahdollisuutena osallistua yliopiston toimintaan ja kehittää monipuolisesti kykyjään ja osaamistaan.” Tämä periaate ei kuitenkaan näy suoraan johtosääntöluonnoksessa. Luonnoksen mukaan tiedekunnan sisällä ainoa kollegiaalinen päätöksentekoelin olisi tiedekunnan johtokunta. Tällöin johtokunnan tehtäväkenttä olisi varsin laaja opetussuunnitelmien ja väitöskirjojen hyväksymisestä koko tiedekunnan tai kauppakorkeakoulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kukaan ei halua toimia pelkkänä kumileimasimena, eikä se ole hyvän hallintotavan mukaista. Johtokunnalla on myös vastuu päätöksistään ja siten velvollisuus perehtyä käsiteltäviin asioihin perin pohjin. Vuonna 2020 kauppakorkeakoulun sisällä toimii johtokunnan lisäksi useampia kollegiaalisia toimielimiä, joille korkeakoulun johtaja tai laitosjohtaja voi delegoida päätösvaltaansa tai joiden tehtävät on määritelty johtosäännössä. Nämä toimielimet koostuvat tasapuolisesti niistä yliopistoyhteisöjen edustajista, joita käsiteltävät asiat koskevat. Kauppakorkeakoulu on aidosti tiivis yhteisö, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja käsittelyyn.

Yliopistojen yhdistyessä yhdistyvät myös ylioppilaskunnat. Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan 59-vuotinen historia päättyy tämän vuoden vaihtuessa ja kaikki kauppatieteilijät siirtyvät Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäseniksi. Onkin hieman haikeaa, että näin pitkäikäisen ja vahvat perinteet omaavan ylioppilaskunnan toiminta loppuu. 2020-luvulla uusi ylioppilaskunta on kuitenkin entistä suurempi, vahvempi ja vaikutusvaltaisempi ja se pystyy ajamaan entistä paremmin opiskelijoiden etua niin uuden yliopiston sisällä kuin alueellisesti ja kansallisestikin. Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan perinteistä, kyltereiden yhteisöllisyydestä sekä suhteista korkeakoulun suuntaan huolehtii tuolloin Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry, joka toimii aktiivisena uuden ylioppilaskunnan tiedekuntajärjestönä. TuKY ry hoitaa edelleen opiskelijoiden edunvalvontaa korkeakoulun sisällä sekä pitää huolta, että jokaisen opiskeluaika olisi parasta mahdollista.

"Olen varautunut jokaiseen päivään. Huomiseenkin." Tämäkin viisaus on tullut aikaisemmin mainitsemani mäkihyppääjälegendan suusta. Äskeiset tulevaisuudenkuvat olivat hyvinkin positiivisia, eivätkä toteudu ilman suuria ponnistuksia ja valmiutta muutoksiin. Onneksi myös korkeakoulussamme on osattu varautua tulevaisuuteen, mutta työ ei lopu tähän syksyyn. Jotta Turun kauppakorkeakoulu pysyy edelleen kiinnostavana opiskelupaikkana ja sen brändi ja imago säilyvät tunnettuina ja arvostettuina myös yliopistojen yhdistymisen jälkeen, tulee työn jatkua myös ensi vuosikymmenellä.

Ylioppilaskunnan puolesta haluan toivottaa kaikille oikein hyvää alkavaa lukuvuotta ja voimia tulevien muutoksien keskelle.