Hallituksen esitys uudeksi yliopistolaiksi esittää lukukausimaksujen käyttöönottamista. Tältä osin hallituksen esitys on YK:n yleissopimuksen vastainen.

”Vaikka YK:n sopimukset eivät juridisesti velvoittaisikaan, on niiden noudattamiseen suurempi, moraalinen velvollisuus. Yliopisto-opiskelijat vaativat, että eduskunta poistaa lukukausimaksukokeilun yliopistolakiesityksestä”, painottaa SYL:n puheenjohtaja Jussi Rauvola.

Lukukausimaksut paitsi epäävät kaikille tasa-vertaisen mahdollisuuden koulutukseen, ne myös vaikeuttavat kansainvälistymistä.

”Tanskassa 2005 käyttöön otetut lukukausimaksut Euroopan ulkopuolisille opiskelijoille laskivat opintonsa aloittavien Euroopan ulkopuolisten opiskelijoiden määrää noin 40 prosentilla. Suomella ei ole tähän varaa”, kertoo puheenjohtaja Rauvola viitaten Tanskan tiede-, teknologia- ja innovaatioministeriön yhteydessä toimivan koulutuksen kansainvälistymistä edistävän viraston, CIRIUS:n raporttiin (*).

Lainaus lakitekstistä:

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 16. päivänä joulukuuta 1966 hyväksymä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, jonka määräykset eduskunta on hyväksynyt niiltä osin kuin ne vaativat eduskunnan suostumuksen, jonka tasavallan presidentti on 23 päivänä kesäkuuta 1975 ratifioinut ja jonka ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, on voimassa 3 päivästä tammikuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu
[…]
13 artikla
1. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden opetuksen saamiseen. Ne ovat yksimielisiä siitä, että opetuksen tarkoituksena on ihmisen persoonallisuuden ja sen arvon tajuamisen täydellinen kehittäminen ja että sen on vahvistettava ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista. Ne ovat niin ikään yhtä mieltä siitä, että opetuksen on tehtävä mahdolliseksi jokaiselle suorittaa hyödyllinen panos vapaassa yhteiskunnassa, edistettävä ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rodullisten, etnisten tai uskonnollisten ryhmien kesken sekä edistettävä Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa rauhan säilyttämiseksi.

2. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot tunnustavat, että tämän oikeuden täydellisen toteuttamisen kannalta:

a) alkeisopetuksen on oltava pakollista ja maksutta kaikkien saatavissa;
b) se eri muodoissa tapahtuva opetus, tekninen ja ammatillinen mukaanluettuna, jota annetaan alkeisopetuksen jälkeen, on kaikin käytettävissä olevin keinoin tehtävä yleisesti saavutettavaksi ja mahdolliseksi kaikille erityisesti ottamalla asteittain käyttöön maksuton opetus;
c) korkeampi opetus on kaikin asianmukaisin tavoin tehtävä yhtä mahdolliseksi kaikille kyvykkyyden perusteella ja ennen kaikkea ottamalla asteittain käyttöön maksuton opetus;
d) perusopetusta on tuettava ja tehostettava mahdollisuuksien mukaan niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole saaneet tai jotka eivät ole päättäneet koko alkeisopetustaan;
e) on pyrittävä aktiivisesti kehittämään koulujärjestelmää kaikilla tasoilla, on luotava riittävä stipendijärjestelmä, ja opettajakunnan aineellisia oloja on jatkuvasti parannettava.

3. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan vanhempain ja tarvittaessa laillisten holhoojain vapautta valita lapsilleen muitakin kuin julkisten viranomaisten perustamia kouluja, joiden opetussuunnitelmat ovat viranomaisten määräämää tai hyväksymää vähimmäistasoa, ja turvata lastensa uskonnollinen ja moraalinen kasvatus, joka on heidän omien vakaumustensa mukainen.

4. Minkään tässä artiklassa ei ole tulkittava rajoittavan yksityisten tai järjestöjen oikeutta perustaa ja johtaa opetuslaitoksia kuitenkin edellyttäen, että noudatetaan 1 kappaleessa esitettyjä periaatteita ja vaatimusta, että tällaisessa laitoksessa annetun opetuksen tulee vastata valtion asettamaa vähimmäistasoa.
[…]
(http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1976/19760006)

Lisätietoja:
Hallituksen jäsen Jussi Rauvola, 044 906 5007 jussi.rauvola@syl.fi
Koulutuspoliittinen sihteeri Juuso Leivonen, 041 515 2230 juuso.leivonen@syl.fi

(*) http://www.ciriusonline.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=Files%2fFi…
tik%2fMobillitetsstatistik+2008%2fRapport_
Mobilitetsstatistik_2008.pdf